• Noyau A

STVV réagit à l'augmentation du nombre de supporters

"Ce n'est qu'une première étape"

De teruglopende toeschouwersaantallen vormen een veelbesproken thema in de voetbalwereld. Tussen alle rode cijfers vormt STVV de uitzondering op de regel: de eerste maanden van het nieuwe seizoen gingen onze cijfers in stijgende lijn. Voor de club is dit in een eerste stap in de richting van het uiteindelijke doel … een gevuld en bruisend Stayen.

De energiecrisis, het onvermijdelijke corona, de laattijdige bekendmaking van speeldata, …: er duiken verschillende verklaringen op om de dalende supportersaantallen te verklaren. Als voetbalclub maak je natuurlijk deel uit van een maatschappelijke realiteit. Maar in zo’n geval kan je twee dingen doen: klagen over een situatie die je toch niet in de hand hebt of creatief zijn en hard werken. STVV kiest duidelijk voor de tweede weg.

Positieve spiraal

“We zitten in een positieve spiraal. En daar zijn verschillende verklaringen voor”, zegt brand manager Bert Stas. “In eerste instantie zijn er natuurlijk de sterke prestaties van onze jongens op het veld. Ondanks de pittige seizoenstart staan we op een mooie 8ste plaats. Anderzijds hebben we onze prijzen bewust niet verhoogd bij de start van het seizoen, terwijl bijna alle andere clubs dat wel deden. Dat is onze manier om de koopkracht van onze fans te versterken in tijden van inflatie. Deze visie trekken we nu ook door in het nieuwe Najaarsabonnement.”

Fanbeleving op de eerste plaats

Daarnaast werkt het team ook hard aan de fanbeleving: “We doen ons best om jullie, onze supporters, zoveel mogelijk te betrekken. Denk maar aan de belactie van onze oud-spelers. Bovendien zorgen we elke match voor beleving. Zo is er aanstaande zondag het Legends Game tegen Eupen, waarbij meer dan 60 oud-spelers aanwezig zijn op Stayen.

Eerste stap

Is het allemaal rozengeur en maneschijn? “Natuurlijk niet, we zijn realistisch. Als club komen we uit een dalletje. En we hebben ons uiteindelijke doel – een gevuld en kolkend Stayen - nog lang niet bereikt. Als team gaan we verder op het ingeslagen pad. We rekenen op onze supporters om hun hernieuwde trots uit te dragen en zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om STVV aan te moedigen. Zo wordt dit veelbelovende vlammetje een hevig voetbalvuur.”

> Neem een Najaarsabonnement en sluit aan bij het groeiende geelblauwe legioen

 

 

 

La baisse du nombre de spectateurs est un sujet très discuté dans le monde du football. Parmi tous les chiffres négatifs, STVV est l'exception à la règle : dans les premiers mois de la nouvelle saison, nos chiffres ont augmenté. Pour le club, il s'agit d'un premier pas vers l'objectif ultime... un Stayen rempli et dynamique.

La crise de l'énergie, l'inévitable corona, l'annonce tardive des dates de match, ... : diverses explications font surface pour expliquer la chute du nombre de supporters. Bien sûr, en tant que club de football, vous faites partie d'une réalité sociale. Mais dans ce cas, vous pouvez faire deux choses : vous plaindre d'une situation qui est de toute façon hors de votre contrôle ou être créatif et travailler dur. STVV choisit clairement la deuxième voie.

Spirale positive

"Nous sommes dans une spirale positive. Et il y a plusieurs explications à cela", déclare Bert Stas, Brand Manager. "Tout d'abord, il y a bien sûr les bonnes performances de nos joueurs sur le terrain. Malgré un début de saison difficile, nous occupons une belle huitième place. D'autre part, nous n'avons délibérément pas augmenté nos prix en début de saison, alors que presque tous les autres clubs l'ont fait. C'est notre façon de renforcer le pouvoir d'achat de nos fans en période d'inflation. Nous étendons maintenant cette vision à la nouvelle carte d'abonnement d'automne".

L'expérience des fans avant tout

L'équipe travaille également d'arrache-pied sur l'expérience des fans : "Nous faisons de notre mieux pour vous impliquer, vous, nos supporters, autant que possible. Il suffit de penser à la campagne d'appels de nos anciens joueurs. De plus, nous faisons de chaque match une expérience. Ce dimanche, par exemple, aura lieu notre match des légendes contre Eupen, avec plus de 60 anciens joueurs présents à Stayen.

Première étape

Est-ce que tout est rose? "Bien sûr que non, nous sommes réalistes. En tant que club, nous sortons d'une période creuse. Et nous sommes encore loin d'avoir atteint notre objectif ultime - un Stayen rempli et bouillonnant. En tant qu'équipe, nous continuerons sur la voie que nous avons empruntée. Nous comptons sur nos supporters pour diffuser leur fierté renouvelée et inviter le plus grand nombre de personnes possible à encourager STVV. De cette façon, cette flamme prometteuse deviendra un feu de football féroce."

> Prenez un abonnement d'automne et rejoignez la légion croissante des jaunes et bleus

Partagez cette info